Saturday, January 28, 2017

الف سین عزیز
خسته‌ام. حالم را پرسیده‌ای. گفته‌ام مهربانی که می‌پرسی و بد نیستم. خواستم برای تاریخ حال خودم بگویم که به غایت خسته‌ و آزرده‌ام. اینقدر که حتی حوصله ندارم در جواب مهربانی‌ات، راستگو باشم.

No comments: