Sunday, April 02, 2017

از خواندن و نوشتن

چند ماه را به خواندن مدام گذراندم. به نوشتن‌های زیاد. به بازنویسی‌های بیشتر. کسِ دیگری شده‌ام. اما هنوز جرات بودنش را ندارم. کسِ دیگری را در خودم پنهان کرده‌ام. کسی که پنهانی بزرگ می‌شود و آرام آرام انقدر بزرگ شده، که مرا در خودش پنهان کند.

No comments: