Sunday, April 02, 2017

-

از وقت‌گذرانی با آدم‌هایی که خودشان را خیلی جدی می‌گیرند و متوجه شوخی‌بودنِ کل داستان نیستند، خلقم تنگ می‌شود.

No comments: