Wednesday, May 17, 2017

به کجاها برد این امید ما را

این خانه هم بنفش است و از دور روی ماهِ همه‌ی شما بنفش‌ها و سبزها را می‌بوسد.

No comments: